ویژگیهای کتابخانه های دیجیتال

چکیده کتابخانه ها محل ذخیره ی دانش ها هستند. به تعبیر دیگر می توان آنها را مرکز فرهنگ خرد نامید. کتابخانه های دیجیتالی مجموعه ای از منابع الکترونیکی و امکانات …

ویژگیهای کتابخانه های دیجیتال ادامه مطلب