ابراهیم عمرانی: شرط ورود مدرک نباشد، نیاز پژوهشی حقیقی باشد

توجه به نیاز ، نه مدرک به یاد دارم که شاید ۷ یا ۸  سال پیش بود که دوستی نجار محترمی را که بعدها به   یک  هنرمند پیکرتراش تبدیل شد به …

ابراهیم عمرانی: شرط ورود مدرک نباشد، نیاز پژوهشی حقیقی باشد ادامه مطلب