فرهنگ معاصر ایران”عطف” به ایرج افشار است!

یک دهان خواهم به پهنای فلک           تا بگویم وصف آن رشک ملک ایران در سوگ ایرج افشار •    با مهر آمد، در اسفند رفت. آمدنش …

فرهنگ معاصر ایران”عطف” به ایرج افشار است! ادامه مطلب