فرهنگستان و واژه‌گزینی کتابداری

وجود بایگانی در ایران، دستکم از دوره هخامنشیان به اثبات رسیده است. لوحه‌های مالی یافته شده در تخت‌جمشید نشان از بایگانی مالی در آن دوره دارد. روایت کتاب مقدس (اسفر …

فرهنگستان و واژه‌گزینی کتابداری ادامه مطلب