بررسی مدیریت استرس در کتابخانه دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقدمه: به مجموعه واکنش ها و کنش های پدیده ها ، رفتار گفته می شود . شناخت و شناسائی این رفتار ها امکان پیش بینی ، کنترل و تغییر رفتار …

بررسی مدیریت استرس در کتابخانه دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه مطلب